Mikor eljött amaz óra,

Előlépett árulója.

 

Ébredjetek, menjünk! Íme, közel van az, aki engem elárul."

 

Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a tizenkettő közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és  botokkal a főpapoktól és a nép véneitől.

 

Az árulója ezt az ismertetőjelet adta meg nekik:

            "Akit megcsókolok, az lesz Ő, azt fogjátok el!"

 

Majd egyenest Jézushoz menve így szólt:

            "Üdvözlégy, Mester!" - és megcsókolta őt.

 

Jézus ezt mondta neki:

            "Barátom, hát ezért jöttél!"

 

Akkor odamentek, rátették a kezüket, és elfogták. 51 Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak  kardjához kapott, kirántotta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozz Jézus:

            "Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el.

            Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most

            tizenkét sereg angyalnál is többet? 54 De miképpen teljesednének be akkor az

            írások, hogy ennek így kell történnie?"

 

Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz:

            "Úgy vonultatok ki, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy

            elfogjatok; mindennap a templomban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el.

            56 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai."

 

Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak. Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig, és bement, leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. A főpapok pedig az egész nagytanáccsal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szert tenni Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta:

            "Le tudom rombolni az Isten templomát, és három nap alatt fel tudom építeni."

 

A főpap felállt, és így szólt hozzá:

            "Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak?"

 

Jézus azonban hallgatott. A főpap ekkor azt mondta neki:

            "Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az

            Isten Fia!

 

Jézus ekkor így felelt:

            "Te mondtad. Sőt azt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát,

            amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin."

 

A főpap erre megszaggatja ruháját, és így szólt:

            "Isteni káromolta. Mi szükségünk van még tanúkra? Íme, most hallottátok az

            istenkáromlás

            Mit gondoltok?"

 

Azok így feleltek:

            "Méltó a halálra!"

 

Azután szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták:

            "Prófétáid meg nekünk. Krisztus, ki ütött meg téged!"