V. FELTÁMADÁS

 / feláll a kórus /

 

EVANGÉLISTA

            A hétnek első napján pedig jó reggel, amikor még sötétes vala, odaméne Mária

            Magdaléna a sírhoz, és látá, hogy elvétetett a kő a sírról. Futa azért és méné Simon

            Péterhez és ama másik tanítványhoz, akit Jézus szeret vala, és monda nékik:

 

MAGDALÉNA

 

            Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt.

 

EVANGÉLISTA

            Kiméne azért Péter és a másik tanítvány és ménének a sírhoz. Együtt futának vala        

            pedig mindketten; de ama másik tanítvány hamar megelőzé Pétert, és előbb juta a

            sírhoz; És lehajolván látá, hogy ott vannak a lepedők; mindazáltal nem megy vala be.

            Megjőve aztán Simon Péter is nyomban utána, és beméne a sírba; és látá, hogy a

            lepedők ott vannak. És a keszkenő, amely az ő fején volt, nem együtt van a

            lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen. Akkor aztán beméne a másik

            tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és lét és hisz vala. Mert nem tudják vala még

            az írást, hogy fel kell támadnia a halálból.

            Visszamenének a tanítványok az öveikhez. Mária pedig künn áll vala a sírnál sírva.

            Amíg siránkozék, behajol vala a sírba; És láta két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket

            fejtől, másikat lábtól, ahol a Jézus teste feküdt vala.

 

ANGYAL

            Asszony, mit sírsz?

 

MAGDALÉNA

            Mert elvitték az én uramat és nem tudom, hová tették őt.

 

EVANGÉLISTA

            És mikor ezeket mondotta, hátra fordula és látá Jézust ott állani, és nem tudja vala,

            hogy Jézus az.

 

JÉZUS

            Asszony, mit sírsz? Kit keressz?

 

EVANGÉLISTA

            Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, monda néki:

 

MAGDALÉNA

            Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tettedéi, és én elviszem őt.

 

JÉZUS

            Mária !

 

MAGDALÉNA

            Mester !

 

JÉZUS

            Ne illess engem, mert nem mentem fel az én Atyámhoz: hanem menj az én

            atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és

            az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.

 

EVANGÉLISTA

            Elméne Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta a z Urat, és hogy

            ezeket mondotta néki.