III. PILÁTUS ELŐTT

/ feláll a kórus /

 

EVANGÉLISTA

            Kiméne azért Pilátus ő hozzájok, és monda:

 

PILÁTUS

            Micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen?

 

TÖMEG

            Ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe.

 

PILÁTUS

            Vigyétek el őt ti, és ítéljétek meg őt a ti törvényeitek szerint.

 

TÖMEG

            Nekünk senkit sem szabad megölnünk,

 

EVANGÉLISTA

            Ismét beméne Pilátus a törvényházba, és szólítja vala Jézust, és monda néki:

 

PILÁTUS

            Te vagy a Zsidók királya?

 

JÉZUS

            Magadtól mondod-é te ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem?

 

PILÁTUS

            Avagy zsidó vagyok-e én? A te néped és a papi fejedelmek adtak téged az én

            kezembe: mit   cselekedtél?

 

JÉZUS

            Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én  

            szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én országom nem

            innen való.

 

PILÁTUS

            Király vagy-é hát te csakugyan?

 

JÉZUS

            Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy             bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra.

 

EVANGÉLISTA

            Újra kiméne Pilátus a zsidókhoz, és monda nékik:

 

PILÁTUS

            Én nem találok benne semmi bűnt. Szokás pedig az nálatok, hogy elbocsássak nektek

            egyet a húsvét ünnepen: akarjátok-é azért, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát?

 

TÖMEG

            Nem ezt, hanem Barabbást!

 

EVANGÉLISTA

            Az a Barabbés pedig tolvaj vala.

 

EVANGÉLISTA

            Akkor előfogá Pilátus Jézust és megostoroztatá. Majd ismét kiméne Pilátus, és monda

            nékik:

 

PILÁTUS

            Ímé kihozom őt nektek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt,        

            Ímhol az ember!

 

TÖMEG

            "Feszítsd meg, feszítsd meg!

            Isten fiává tette magát! Ha ezt szabadon bocsátód, nem vagy a császár barátja: valaki

            magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak!

 

PILÁTUS

            A ti királyotokat feszítsem meg?

 

TÖMEG

            Nem királyunk van, hanem császárunk!

 

EVANGÉLISTA

            Akkor azért néki adá őt, hogy megfeszítessek.