Szólások és közmondások bibliai párjai


Ó s z ö v e t s é g


Nem mind arany, ami fénylik.” Bűneset (I.Móz.3:6)

Eltűnt mint szürke szamár a ködben.” Énók (I.Móz.5:24)

A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.” Ábrahám Egyiptomban (I.Móz.12:10-20)

Se szeri se száma.” Ábrahám utódai (I.Móz.15:5)

Kereket old.” Ábrahámnak hírt hozó héber (I.Móz.14:13)

Hágár (I.Móz.16:6)

Kő kövön nem marad.” Sodoma pusztulása (I.Móz.19:24-25)

Éhes, mint a farkas.” Ézsau (I.Móz.25:27-34)

Saul serege (I.Sám. 14:31-32)

A harag rossz tanácsadó.” Ézsau terve (I.Móz.27:41)


Kölcsön kenyér visszajár.” A csalót becsapják (I.Móz.27:1-29 és

I.Móz.29:21-23)


Bokor a szállása, harmat a takarója.” Jákób menekül Ézsau elől (I.Móz. 28:10-11)

Illés menekül Jezabel elől (II. Kir. 19:1-8)


Jól forog a kereke.” Jákóbmeggazdagodik (I.Móz.30:25-43)


Nagy kő esett le a szívéről.” Jákób kibékül Ézsauval (I.Móz. 33)


Hol kerék, hol talp.” József életútja (I.Móz.37-50)


A pénznek nincs szaga” Józsefet eladják a testvérei (I.Móz. 37:12-36)


Nincs olyan titok, ami ki ne derülne.” József életben van (I.Móz.45:25-28)

Ákán bűne (Józsué 7:1-26)

Géházi kapzsisága (II.Kir. 5:20-27)


Minden jó, ha a vége jó.” József megismerteti magát testvéreivel (I.Móz.50:20)


Szelíd, mint a kezes bárány.” Mózes (IV.Móz.12:3)

Jákób (I.Móz.25:27)


Minden hájjal megkent.” A ravasz gibeoniták (Józsué 9.)


Nem ijed meg a maga árnyékától.” Jáél megöli Siserát (Bírák 4:17-22)


Inába száll a bátorsága.” Gedeon harcosai (Bírák 7:3)

Saul katonái (I.Sám.13:5-6)


Sok kicsi sokra megy.” Ruth kalászt szedeget (Ruth. 2:2-3)


Hiányzik egy kereke.” Dávid Ákis királynál (I.Sám.21:11-16)


Aki á-t mond, b-t is mondjon.” Jefte (Bírák 11:29-40)


Kimutatja a foga fehérjét.” Delila árulása (Bírák 16:4-21)


Kicsi a bors, de erős.” Dávid legyőzi Góliátot (I:Sám.17)


Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó.”

Saul leányát (Mikált) Dávidhoz adja feleségül (I.Sám.17:25)


Madarat tolláról, embert barátjáról lehet megismerni.”

Jonathán és Dávid barátsága (I.Sám. 18.)


Olajat önt a tűzre.”

Jonathán védelmébe veszi barátját Dávidot apjával szemben (I.Sám. 20:27-33)


Fáj rá a foga.” Dávid megkívánja Betsabét (II.Sám.11:2-4)

Más kertjében kapálgat.” Betsabé Dávid szeretője lesz (II.Sám.11:2-4)


Van mit aprítania a tejbe.” Salamon gazdagsága (I.Kir.3:13)


Aki a korpa közé keveredik,megeszik a disznók.”

Salamon házasságai (I.Kir. 11:1-13)


Új.szöv. tanács: „Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában…” I.Kor.6:7


Jó tett helyébe jót várj.” Ráháb (Józsué6:23)

A seraptai özvegy lángos (I.Kir.17)

Elizeus és a sunemi asszony (II.Kir.4:8-18)

Az arámok megvendége (II.Kir.6:8-23)


Jobb később, mint soha.” Manassé megtérése (II.Krón.33:15-16


Olyan a feje, mint egy biliárdgolyó.” Elizeus (II.Kir.2:23)


Eltalálta szarva közt a tőgyit.” Aháb halála (I.Kir.22:34)


Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel!”

Az ellenség megvendégelése (II.Kir.6: 8-2


Minél több van, annál több kell.” Nábót szőlője (I.Kir.21.)


Nem ettünk egy tálból cseresznyét.” Dániel hűsége (Dán.1:8)
Az arany tűzben tisztul, a polyva megég.” A három ifjú a tüzeskemencében (Dán.3:16-27)


Új.szöv. tanács: „..a ti megpróbált hitetek, mely sokkal értékesebb a veszendő,de tűzben kipróbált aranynál…” (I.Péter 1:6-7)


Aki másnak vermet ás, maga esik bele.” Dániel az oroszlánveremben (Dán.6: 25)

Hámán bukása (Eszter 7.)


A baj ritkán jár egyedül.” Jób története
Ú j s z ö v e t s é g


Anyja, lánya.” Salome (Mt14:6-10)


Senki sem próféta a saját hazájában.” Jézust megvetik (Mt.13:53, Luk.4:14-30)


Késő bánat, eb gondolat.” Péter megbánja, hogy megtagadta Jézust (Mt.26:75)

Júdás visszaviszi a 30 ezüstöt (Mt.27:4)

A jobb lator a kereszten (Luk.23:40)


Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó.” A két testvér példázata (Mt.21:28-31)


Aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli.” A talentumok példázata (Mt. 25:14-30)


Nincs rajta áldás.” Jézus vérdíja (Mt. 27:3-10)

Zákeus vagyona (Luk.19:1-10)


Ami késik, nem múlik.” A tanítványok jutalma (Mk.10:28-31)


Hálni jár belé a lélek.” Jairus lánya (Luk.8:42)


Jó kifogás sose rossz.” A nagy lakomára meghívottak (Luk.14:15-24)


Addig a barátság, míg zsíros a konyha.” A tékozló fiú barátai (Luk.15)


Aki keres, talál.” Az elveszett drachma (Luk.15:8-10)

Az elrejtett kincs, az igazgyöny (Mt. 13:44-46)


Más szemében meglátja a szálkát, magáéban a gerendát sem veszi észre.”

A farizeus és a vámszedő (Luk. 18:9-14)


Kecskére bízták a káposztát.” Júdásra, mint tolvajra az apostolok pénzét (János 12:4-6)

A hamis sáfár ( Luk.16:1-12)


Ki korán kel aranyat lel.”

Magdalai Mária találkozik Jézussal (János 20:1-18)


Hamarabb utolérik a hazug embert, mint a sánta kutyát.”

Anániás és Szafira (Ap.csel.:5)


Ütheti bottal a nyomát.” Pál menekülése a damaszkuszi zsidók haragja elől (Ap.csel.9:23-25)


Kutyából nem lesz szalonna.” Sault a jeruzsálemi tanítványok nem fogadják maguk közé (Ap.csel.:9:26)


Jobb adni, mint kapni.” Tábita (Ap.csel.:9:36)


Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!” Félix (Ap.csel.24:24-25)

A gazdag ifjú (Mk. 10:17-27)

Jézus követése nem enged halogatást (Luk.9:59-60)


Nem esik messze az alma a fájától.” Timóteus (II.Tim.1:5)

Heródiás leánya (Mt.14:6-10)Felhasznált irodalom:


O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások 8.kiadás TALENTUM

Biblia (Új fordítású ) Kálvin Kiadó 1992Megjegyzés: Ez a gyűjtemény egy tervben lévő kiadvány egyik fejezeteként jelenleg is folyamatos bővítés alatt áll. (2007.04.02.)


Závodny Mária

szerkesztő