B i b l i a i é n e k – é s   i m a t ö r e d é k e kA kérdések egymásra épülnek. A következő kérdésre csak akkor adható válasz, ha az előtte lévő kérdésre a felelet helyes. 1. „…Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? … Távol legyen tőled, hogy ilyet

tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen Tőled! Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet?” …Tudom, merész dolog, hogy szólok az én Uramnak, bár én csak por és hamu vagyok.


 1. Énekelek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, atyám Istene, őt magasztalom.”


 1. Énekeljetek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett!”


 1. Ó, jaj! Igen nagy vétket követett el ez a nép, …Mégis bocsásd meg vétküket’ Mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál!”


 1. Ó, Uram, Uram! Emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért!”


 1. „…Örvendez szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. …Nincs olyan szent mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. … Az Úr magöl, és megelevenít, sírba visz, és felhoz onnét. … Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje.”


 1. „…Uram, Izráel Istene! Nincs hozzád hasonló Isten sem fent az égben, sem lent a földön!

Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívükkel előtted járnak. ..

Nézz nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad: Ott lesz az én nevem! Hallgasd meg az imádságot, amikor szolgád ezen a helyen imádkozik! Hallgasd meg szolgádnak és népednek, Izráelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgasd meg a lakóhelyeden, a mennyben, hallgasd meg, és bocsáss meg nekik!”


 1. Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene! Hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izráelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindent a te parancsodra tettem! Felelj nekem, Uram, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te, az Úr, vagy az Isten, és te fordítsd vissza szívüket!”


 1. Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson!”


 1. Uram, Izráel Istene,aki a kerúbokon ülsz, egyedül te vagy a föld minden országának Isten, te alkottad a mennyet és a földet! …Halld meg Szanhhérib beszédét, , aki ideküldte ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent! …De most te, Urunk Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy, Uram, az egyedüli Isten!”


 1. „”Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz!”


 1. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram! Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat.”


 1. Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon! Áraszd ránk kegyelmedet

reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben!”


 1. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. …Bűnbánatot tartok porban és hamuban.”


15„…Ó Uram, nagy és felséges Isten, aki megtartod a szövetséget és a hűséget azok iránt,

akik szeretnek és megtartják parancsolataidat! Vétkeztünk, és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet, és lázadók voltunk, eltértünk parancsolataidtól és törvényeidtől.”


 1. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. …

Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Bárcsak újra megláthatnám szent templomodat!…

Amikor elcsüggedt a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket.

De én hálaéneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás!


 1. „ …Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt, mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék,…”


 1. Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, … Te pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útját, …”


 1. Most bocsátod el, Uram szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet,…”

 2. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan mint a többi ember…”


 1. Isten légy irgalmas nekem, bűnösnek.”


 1. „…most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az

enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett.”


 1. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes

bátorsággal hirdessék igédet.”


24. „Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet! … Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!”Megfejtések:


N é v I g e h e l y


1. Ábrahám I. Móz. 18:23,25,27

2. Mózes II.Móz. 15:1-2

3. Mirjám II.Móz. 15:21

4. Mózes II.Móz. 32:31-32

5. Sámson Bírák 16:28

6. Anna I.Sám. 2:1-2,6,9

7. Salamon I. Kir. 8:23,29-30

8. Illés I.Kir. 18:36-37

9. Elizeus II.Kir. 6:17

10. Ezékiás II.Kir. 19:15-16,19

11. Ezékiás II.Kir. 20:3

12. Dávid Zsolt. 25:7-8

13. Mózes Zsolt. 90:13-14

14. Jób Jób 42:2,6

15. Dániel Dán. 9:4-6

16. Jónás Jónás 2:3,5,8-10

17. Mária Luk. 1:46-48

18. Zakariás Luk. 1:68-69,76

19. Simeon Luk. 2:29-30

20. Farizeus Luk. 18:11

21. Vámszedő Luk. 18:13

22. Jézus Ján. 17:5

23. Első gyülekezet Ap.csel. 4:29

24. István Ap.csel. 7:59-60
Megjegyzés:

Az imarészletek tetszőleges bővíthetőek, vagy elhagyható bizonyos mondat belőlük, annak megfelelően, hogy milyen a csoport bibliaismerete.

Idézetek az új fordítású Bibliából származnak Kálvin Kiadó Bp.1992.

Ez a gyűjtemény egy előkészületben lévő kiadvány egyik fejezeteként,

jelenleg is folyamatos bővítés alatt áll.(2007.04.02.)

Závodny Mária

szerkesztő